Програма за пресметување на заштеда на енергија

Резултатот што го добивте е приближна вредност,бидејќи при пресметката во принцип не може да се земат во обзир сите параметри